český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Skúšobný plyn do detektora dymu NEHORĽAVÝ zaručene bez fluórovaného plynu so skleníkovým efektom zaručene bez HFC Sprej dym Skúšobný plyn detektor dymu Skúšobný plyn pre detektory dymu Aerosól test detektor dymu

 

SKÚŠOBNÝ PLYN DO DETEKTOROV

DYMU

a DETEKTOROV NAPOJENÝCH NA ÚSTREDŇU

S homologáciou CE, EN 14 604, NF

Skúšobný plyn do detektorov dymu, nehorľavý, zaručene bez fluórovaného plynu so skleníkovým efektom, doba odozvy 3 až 4 sekundy, zaručene bez HFC. Sprej dym. Skúšobný plyn detektor dymu. Skúšobný plyn do detektorov dymu. Testovací sprej detektor dymu. IBiotec DETECT GEF 2000. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

ZLOŽENIE S VYSOKOU CITLIVOSŤOU

 

Staré ionizačné zariadenia

alebo nové optické alebo fotoelektrické prístroje

 

Simulátor dymu na funkčné alebo operačné testy.

 

Nehorľavé

 

Neznečisťuje ovzdušie

 

Neznečisťuje detektory

 

Optimálna citlivosť

 

Zaručene bez propán butánu, ktorý je extrémne horľavý a výbušný

 

NEMÁ VPLYV NA GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE

 

Zaručene bez ľahko horľavého etanolu

Zaručene bez ľahko horľavého acetónu

ktorý by mohol detektory dymu poškodiť

 

 

Simuluje dym zodpovedajúci 

dymu na začiatku požiaru

 

Umožňuje zaručiť stálu účinnosť

detektorov pre optimálnu bezpečnosť.

 

Sprej s veľkou kapacitou pre profesionálov

Čistý objem 250 ml

Možno používať ručne alebo s tyčou

 

Nehorľavý,

neznečisťuje ovzdušie

Neznečisťuje

detektory

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ

 

PRÁVNE PREDPISY A POVINNOSTI

Detektory dymu

Detektory napojené na poplašné zariadenia alebo protipožiarnu ústredňu

 

Obydlia, majitelia domov, nájomníci, združenia spoluvlastníkov

 

Inštalácia minimálne 1 detektora dymu na obydlie (obytnú budovu alebo byt) sa stala povinnosťou 8. marca 2015 (zákon Morange). Vzhľadom na nedostupnosť detektorov dymu bola táto povinnosť odložená na 1. január 2016 (zákon Macron). Inštalované detektory boli iónové. Pretože ich ionizačná komora obsahovala pastilku amerícia 243, ktoré vyžaruje rádioaktívne nabité častice, boli odinštalované, pretože boli považované za zdraviu mimoriadne nebezpečné s odkazom na Rozhodnutie z 18. novembra 2011 a na Zákonník o verejnom zdraví č. 1333-2. Ionizačné detektory dymu museli byť nahradené do 31. decembra 2017 optickými alebo foto-optickými prístrojmi.

V prípade škodovej udalosti bude mať vaša poisťovňa právo od vás požadovať doklad o inštalácii detektora dymu a o jeho riadnom funkčnom stave. Odporúča sa teda vykonávať skúšky funkčnosti. Najlepšie je, ak je to možné, obrátiť sa na odborníka (ako v prípade potvrdenia o čistení komínov).

 

Podniky s menej ako 50 osobami,

s výnimkou tých, kde sa manipuluje s horľavými kvapalinami, 

 zariadenia klasifikované na účely ochrany životného prostredia

podniky vo výškových budovách

verejne prístupné priestory.

Tieto podniky sa považujú za podniky s viac ako 50 osobami

 

Platí tu zákonník práce. Článok R 4227-28 „Zamestnávateľ musí prijať všetky potrebné opatrenia, aby bolo možné rýchlo a účinne zastaviť akýkoľvek vznik požiaru, a to v záujme záchrany pracujúcich“. Táto povinnosť zaväzuje zamestnávateľa, aby mal vypracovaný jedinečný dokument o hodnotení rizík. Tento musí byť podpísaný vedúcim prevádzky a zamestnancami. V prípade škodovej udalosti, pokiaľ neboli k dispozícii rýchle prostriedky nápravy, môže dôjsť k trestnému stíhaniu.

 

Podniky s viac ako 50 osobami,

Podniky, kde sa manipuluje s horľavými kvapalinami

Podniky klasifikované na účely ochrany životného prostredia

nachádzajúce sa vo výškových budovách

Zariadenia prijímajúce verejnosť

 

Platí tu článok 4227 Zákonníka práce. Stanoví povinnosť inštalácie. Články 4227-28 a 39 stanovujú povinnosť pravidelných kontrol.

Pre poisťovne musí inštalácia spĺňať pravidlo APSAD R7. Po vykonaní revízie bezpečnostného protipožiarneho systému externými orgánmi musí byť vydaná správa Q7. V takom prípade musia mať tieto orgány autorizáciu organizácie APSAD.

V prípade kontrol a revízií zariadení oddelením, ktoré je súčasťou podniku, platia rovnaké povinnosti. Vedúci prevádzky a technik musia podpísať protokol, v ktorom sa konštatuje funkčný stav zariadenia.

Pravidelné kontroly treba vykonávať každých 6 mesiacov

 

Zdroje:

Zákonník práce  R 4227-28

                            R 4227-39

APSAD R 7 čl. 531, 532, 533.,

Vyhlásenie o zhode N7,

Osvedčenie o kontrole Q7, 

INRS ED 828

Pravidelné revízie strana 75

 

DETECT GEF 2000 vyvinutý spoločnosťou iBiotec teraz ponúka trvalé riešenie.

Nehorľavý, bez PRP, bez ODP, použiteľný do všetkých typov detektorov.

 

Ku každému spreju sú vždy pribalené 2 hubice:

  • jedna na použitie s tyčou a miskou,
  • jedna na ručné použitie,

zodpovedá teda všetkým potrebám.

 

Skúšobný plyn do detektorov dymu, nehorľavý, zaručene bez fluórovaného plynu so skleníkovým efektom, doba odozvy 3 až 4 sekundy, zaručene bez HFC. Sprej dym. Skúšobný plyn detektor dymu. Skúšobný plyn do detektorov dymu. Testovací sprej detektor dymu. IBiotec DETECT GEF 2000. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu Skúšobný plyn do detektorov dymu, nehorľavý, zaručene bez fluórovaného plynu so skleníkovým efektom, doba odozvy 3 až 4 sekundy, zaručene bez HFC. Sprej dym. Skúšobný plyn detektor dymu. Skúšobný plyn do detektorov dymu. Testovací sprej detektor dymu. IBiotec DETECT GEF 2000. Technické spreje. Spreje na údržbu. Dodávatelia sprejov. Výrobcovia sprejov. Produkt na priemyselnú údržbu

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE